Úhrada školného za nácviky v súbore

 
 
 

SK97 0900 0000 0051 3401 2317

 
 
do správy pre prijímatela treba uviesť - meno dieťaťa
 
 
za jeden kalendárny mesiac je poplatok 12.- €
 
 
 
 
 

Ďakujeme