Úhrada školného za nácviky v súbore

 
 
 

SK97 0900 0000 0051 3401 2317

 
 
do správy pre prijímatela treba uviesť - meno dieťaťa
 
 
za obdobie 2/2019 - 6/2019 prosíme uhradiť sumu 
40,- € do konca marca
 
za jeden kalendárny mesiac je poplatok 8.- €
 
 
 
 
 

Ďakujeme